સમય

સોમ - રવિ, 9:00 AM - 9:00 PM

સંપર્ક

+91 93167 92048

ઇમેઇલ આઈડી

gokuldhamdwarka@gmail.com

અમારી ફેસિલિટી

અમે સુવિધા પૂરી પાડીએ છીએ

Image

આકર્ષક પ્રવેશદ્વાર

આકર્ષક પ્રવેશદ્વાર

Image

701 થી 2313 ચો. ફુટ પ્લોટીંગ

701 થી 2313 ચો. ફુટ પ્લોટીંગ

Image

મંદિર

મંદિર

Image

ગાર્ડન, ચિલ્ડ્રન્સ પ્લે એરિયા, જોગર્સ પાર્ક

ગાર્ડન, ચિલ્ડ્રન્સ પ્લે એરિયા, જોગર્સ પાર્ક

Image

આકર્ષક યોજના અને એલિવેશન

આકર્ષક યોજના અને એલિવેશન

Image

રી ક્રીએશન ઝોન

રી ક્રીએશન ઝોન

Image

મેઇન ગેટ પર HD કેમેરા અને 24*7 સિક્યુરીટી, કમ્પાઉન્ડ વોલ

મેઇન ગેટ પર HD કેમેરા અને 24*7 સિક્યુરીટી, કમ્પાઉન્ડ વોલ

Image

સ્ટ્રીટ લાઈટ્સ

સ્ટ્રીટ લાઈટ્સ

Image

સી સી રોડ વિથ પેવર, વોટર સપ્લાય એન્ડ અંડર ગ્રાઉંડ ડૈનેજ

સી સી રોડ વિથ પેવર, વોટર સપ્લાય એન્ડ અંડર ગ્રાઉંડ ડૈનેજ